Tietoja Meistä

Tietoja Meistä

Projekti numero:2021-1-ES01-KA220-ADU-000026310

Aloituspäivä: 1.12.2021

Kesto: 24 kuukautta

Rahoittaja: Euroopan Unioni

Toimenpide: aikuiskoulutuksen yhteistyökumppanuudet

banner1
Tämän hankkeen tarve:

Digitalisoituvassa maailmassa nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kasvava tarve on tunnustettu laajalti. Ammattilaisilla tulisi olla keskeinen rooli nuorten ohjaamisessa vapaaehtoistoimintaan, koska he muodostavat sillan nuorten ja aktiivisen yhteiskunnan välille.

Hankkeessa CM:ää käytetään tehokkaina työkaluina nuorisotyöntekijöiden osaamisen parantamiseksi, nuoren yleisön voimaannuttamiseksi ja tärkeiden viestien välittämiseksi. Tämä on tehokas lähestymistapa sen laajan verkostoitumispotentiaalin, kestävyyden ja helpon saavutettavuuden vuoksi.

Hankkeen tavoitteena on:

ECO-MEDIA-hankkeessa lisätään nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten digitaalisia taitoja sekä yhteisön medialukutaitoa ja lisätään nuorten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta. Tämä tehdään ottamalla nuoret mukaan sähköiseen vapaaehtoistoimintaan ja aktivismiin, käyttämällä yhteisömediaa innovatiivisena välineenä ja kehittämällä tarkoitukseen sopiva verkko-oppimisalusta.

Kohderyhmät:

1. Kansalaisjärjestöjen, nuorisokeskusten ja säätiöiden nuorisotyöntekijät (≥ 5)
2. Sosiaalityöntekijät ja opinto-ohjaajat, lukioista (≥ 5)
3. Nuorten parissa työskentelevien organisaatioiden mentorit, ohjaajat ja ammattilaiset (≥ 5)
Osallistujia on yhteensä 90 (15 kustakin kumppanimaasta)
Osallistujat osallistuvat hankkeen toimintaan eri vaiheissa:

* osallistumalla pilottitoimintaan ennakoitujen tulosten testaamiseksi
* arvioimalla saadun koulutuksen laatua
* osallistumalla hankekumppaneiden järjestämiin konferensseihin, työpajoihin sekä seminaareihin ja antamalla lausuntonsa.

Hankkeen edunsaajat:

1. sosiaali- ja nuorisotyöntekijät,
2. Opinto-ohjaajat;
3. Opetus/koulutusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt ja oppilaitokset, ammatilliset keskukset
4. Paikallisviranomaiset ja poliittiset päättäjät
5. Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset